Vorstandsmitglieder der DFG – Les membres du comité directeur:

Vorstandsmitglieder – Stand 15.03.2018

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018

Präsident: Président:
Herr Serge Garau
Vizepräsidentin: Vice-présidente:
Frau Beate Schrader
Schatzmeisterin: Trésorière:
Frau Anke Becker
Generalsekretärin: Secrétairegénérale:
Frau Daniela Reibel-El Batanony

Beisitzer: Membres:
Herr Wolfgang Drogula, Herr Jürgen Wohn, Herr Armin Horn

Jugendvertreter: Représentant de la Jeunesse:
-vakant-

Rechnungsprüfer: Contrôleurs des comptes:
Herr Wolfgang Höptner, Herr Dr. Franz-Ferdinand Kuhn

Berufungsausschuss: Comité d’appel:
Frau Heidrun Heinrich, Frau Dagmar Brandmüller, Herr Rainer Becker, Herr Jürgen Klamp